Lasersvetsning
Lasersvetsning av metaller
I figuren här bredvid visas ett antal vanliga lasersvetsförband. Lasersvetsning kan ske antingen med en pulserande laser eller med en kontinuerlig laser. Den pulserande lasern har fördelen att såväl kunna punktsvetsa som sömsvetsa. Därvid väljs pulsenergi, pulslängd och repetitionsfrekvens så att ett lugnt flytande smältförlopp kan underhållas med rimlig frammatningshastighet av arbetsstycket.

Här gäller det att gå balansgång mellan gott svetstempo och god svetsfog. Ökar man laser-pulsenergin för mycket, kommer små metallkulor att slängas ut ur svetsfogen, som därvid kan bli porös och gropig. Svetsar man däremot med för låg pulsenergi, blir penetrationen för liten och svetsen blir för svag.

Varje svetsförband kräver en parameteroptimering som, ifall man svetsar i nya konstruktionsmaterial, ofta går hand i hand med en metallurgisk undersökning av svetsresultatet. Ibland föreligger metallurgiska problem. Så är det t ex omöjligt att lasersvetsa rent molybden, som uppvisar sprickbildning till följd av en fasomvandling. Hos ovanliga legeringar gör man klokt att alltid börja med en noggrann utredning av lasersvetsningens metallurgiska aspekter.

Normalt kan laserparametrarna alltid väljas så, att även tunna metallmembraner kan svetsas mot kraftiga ämnen. Eftersom laserenergin deponeras endast där materialsmältning skall ske, är arbetsstyckets totaluppvärmning för det mästa mycket lågt. Därför kan t ex värmekänslig elektronik med fördel metallkapslas medels lasersvetsning, speciellt när även kravet på en hermetiskt tät kapsling föreligger.

Vid all svetsparametrisering är det en stor fördel om laserpulsenergin och pulslängd kan ändras steglöst. Då kan parametriseringen optimeras mot materialet och svetsningens resultat är ej betingat av de på laserutrustningen tillgängliga "fasta" inställningsvärden.

De viktigaste fördelar som lasersvetsning har över andra svetsmetoder (inkl elektronstråle-svetsning) är:

- Beröringsfrihet
- Inga förbrukningsmaterial, d v s inga föroreningar
- Mycket tät svetsfog
- Svetsning kan äga rum under skyddsgas, d v s utan oxidbildning
- Ringa totaluppvärmning av arbetsstycket
- Laserstrålen når fram även till mekaniskt otillgängliga ställen
- Lasersvetsning kan lätt automatiseras.

Tiotusentals programstyrda lasersvetssystem arbetar idag i krävande produktionsmiljöer. Därvid styrs alla svetsparametrar från samma CNC, som även sköter hanteringen av svetsobjekten.

Lasersvetsning av plaster
Lasersvetsning av plaster är en relativ ny tillämpning som har utvecklats de senaste tio åren. Eftersom tillvägagångssättet här skiljer sig i många avseenden från lasersvetsning av metaller, behandlas lasersvetsning av plaster i ett separat avsnitt:


Till avsnitt "Lasersvetsning av plaster"

 


 

1. Stumsvets         2. Överlapsvets        3. Profilsvets
4. Rundlocksvets     5. Locksvets          6. Membransvets
Några typiska lasersvetsförband


Pacemakers


Sprängkapsel till krockkuddeHermetisk förslutning mikrovågsmodul


Transmissionsdetalj växellåda

 


Hämta pdf-databladet...
System 5000

Hämta pdf-databladet...
Skärhuvud till fiber-laser

Hämta pdf-databladet...
Galvanometerstyrt svetshuvud

Hämta pdf-broschyren...
 Har du frågor? Skriv gärna till vår e-postadress...